นอกจากบริษัทฯจะทำการตรวจสอบความถูกต้องของสินค้าก่อนทำการจัดส่งสินค้าถึงมือท่านในขั้นตอนแรกแล้ว สินค้าที่ท่านได้รับจะเป็นสินค้าที่เป็นสินค้าใหม่ ไม่มีการแกะ ตัด หรือฉีก บรรจุภัณฑ์ก่อนถึงมือท่าน  นอกจากนี้เพื่อเป็นการสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ท่าน เมื่อท่านได้รับสินค้าแล้วกรุณาตรวจสอบความเรียบร้อยทั้งทางด้านภายภาย (รูปลักษณ์ภายนอกมีความเรียบร้อย ไม่แตกหักเสียหาย) รวมทั้งจำนวน ละรายละเอียดของสินค้า ซึ่งดูได้จากรุ่นสินค้า และ Part Number ของสินค้า (Part Number ของสินค้าจะเป็นสิ่งที่แจ้งให้ทราบถึงคุณลักษณะเฉพาะ และมีรายละเอียดของสินค้าเป็นไปตามมาตรฐานของผู้ผลิต และเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ)  กับรายการที่ปรากฏในใบกำกับภาษี ต้องมีความถูกต้องตรงกัน หากพบว่ามีความผิดพลาดที่เกิดจากทางบริษัทฯ ท่านสามารถคืนหรือเปลี่ยนสินค้าได้ โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้
1. ทางบริษัทจะรับเปลี่ยนหรือคืนสินค้าที่จัดส่งถึงท่าน เฉพาะสินค้าที่มีการชำรุดบกพร่อง แตกหักเสียหาย ซึ่งอาจเกิดจากขั้นตอนของการจัดส่งสินค้า และสินค้าไม่สามารถใช้งานได้เนื่องจากความผิดพลาดของผู้ผลิตเท่านั้น
2. ทางบริษัทจะรับเปลี่ยนหรือคืนสินค้าที่จัดส่งถึงท่าน เฉพาะสินค้าที่ไม่ตรงตามรุ่นหรือ
Part Number ที่ท่านได้ทำการสั่งซื้อไว้ เช่น มีคุณลักษณะเฉพาะไม่ตรงตาม Part Number ของผู้ผลิต ซึ่งถือเป็นส่งสินค้าให้แก่ท่านผิดรุ่นเท่านั้น
3. ทางบริษัทฯ จะรับเปลี่ยนหรือคืนสินค้าที่ได้รับแจ้งความผิดพลาดภายใน 3 วัน หรือ 72 ชั่วโมง รวมวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ และนักขัตฤกษ์ โดยท่านสามารถแจ้งได้ทางช่องทางต่าง ๆ รวมทั้งโทรศัพท์
Hot Line : 089-1357-248
เท่านั้น (เนื่องจากสินค้าเป็นสินค้าที่มูลค่าต่อหน่วยสูง ดังนั้นความผิดพลาดจึงควรได้รับการแก้ไขให้แก่ท่านโดยเร็วที่สุด หากทางบริษัทฯ ได้รับแจ้งข้อมูลจากท่านโดยเร็ว ทางบริษัทฯ ก็จะสามารถได้ดำเนินการแก้ปัญหาให้แก่ท่านโดยเร็วที่สุดเช่นกัน)
4. ทางบริษัทฯ จะรับเปลี่ยนหรือคืนเฉพาะสินค้าที่มีสภาพเหมือนตอนที่ท่านได้รับสินค้า รวมทั้งอุปกรณ์เสริมทุกชนิดที่อยู่ในบรรจุภัณฑ์และคู่มือต่าง ๆ ทั้งหมด


1. ติดต่อแจ้งข้อมูลกับทางบริษัทฯ ตามช่องทางต่าง ๆ เพื่อเปลี่ยนและคืนสินค้าภายใน 3 วัน หรือ 72 ชั่วโมง รวมวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ โทรศัพท์ Hot Line : 089-1357-248
2. จัดเตรียมสินค้าที่ต้องการคืนหรือเปลี่ยนให้อยู่ในสภาพที่
หมือนตอนที่ท่านได้รับสินค้า รวมทั้งอุปกรณ์เสริมทุกชนิดที่อยู่ในบรรจุภัณฑ์และคู่มือต่าง ๆ ทั้งหมด ให้พร้อมสำหรับการเปลี่ยนหรือคืนสินค้า บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ไม่รับสินค้าที่ขาดอุปกรณ์เสริมทุกชนิด คู่มือตาง ๆ ทั้งหมด และกล่องบรรจุภัณฑ์ที่ไม่อยู่ในสภาพเหมือนตอนที่ท่านได้รับสินค้า หรือมี Part Number หรือ Serial Number ที่ไม่ตรงกับที่ระบุในใบกำกับภาษี (ยกเว้นเป็นรายละเอียดที่ไม่ตรงกันตั้งแต่ครั้งแรกที่ท่านได้แจ้งกับทางบริษัทฯ) รวมทั้งเอกสารใบกำกับภาษีต้นฉบับ และใบเสร็จรับเงินที่ได้ส่งให้แก่ท่านมาพร้อมกันด้วย
3. หากท่านติดต่อมายังบริษัทฯ ภายใน 3 วันหรือ 72 ชั่วโมง ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล บริษัทฯ จะจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปรับสินค้าในวันทำการถัดไป โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ จากท่านทั้งสิ้น กรณีต่างจังหวัดให้ท่านจัดส่งสินค้ากลับมาทางบริษัทฯ จัดส่งสินค้าที่ทางเราจัดส่งสินค้าให้แก่ท่าน กรณีที่ต้องชำระค่าขนส่งต้นทาง กรุณาแจ้งรายละเอียดกับทางบริษัทฯ เพื่อบริษัทฯ จะได้โอนชำระค่าขนส่งสินค้าคืนให้แก่ท่านต่อไป
4. เมื่อบริษัทฯ ได้รับสินค้าจากท่านแล้ว บริษัทฯ จะทำการตรวจสอบความผิดพลาดอย่างละเอียด และส่งให้เจ้าของ
Brand ผลิตภัณฑ์ เป็นผู้ตรวจสอบความผิดพลาดอีกครั้งหนึ่ง หากสินค้ามีความผิดพลาดตามที่ได้รับแจ้งจากท่าน ผู้ผลิตจะทำการเปลี่ยนสินค้าให้กับทางบริษัทฯ และทางบริษัทฯ จะจัดส่งสินค้าที่ได้รับการเปลี่ยนจากเจ้าของ Brand ผู้ผลิตให้แก่ท่านต่อไป
5. บริษัทฯ จะทำการเปลี่ยนสินค้าเป็นสินค้าชิ้นใหม่ในรุ่นเดิมเท่านั้น ในกรณีที่สินค้ารุ่นเดิมหมดและท่านไม่สามารถรอสินค้าชิ้นใหม่รุ่นเดิมได้ บริษัทฯ อาจจะเสนอสินค้ารุ่นใหม่ที่อาจจะคุณลักษณะที่สูงกว่า หรือต่ำกว่า ในงบประมาณที่อาจจะแตกต่างไปจากสินค้ารุ่นเดิม ซึ่งขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของท่าน หากท่านไม่พึงพอใจกับข้อเสนอของบริษัทฯ บริษัทฯ จะดำเนินการคืนเงินให้แก่ท่าน
ตามขั้นตอนต่อไป โดยบริษัทฯมีแนวทางดำเนินการดังนี้
 5.1 กรณีที่ซื้อสินค้าและชำระด้วยบัตรเครดิต โดยไม่มีผ่อนชำระเป็นงวด ๆ ทางบริษัทฯ จะดำเนินการทำเรื่องจากผู้ให้บริการบัตรเครดิตให้ทำการยกเลิกการชำระงินของท่านในวันทำการถัดไป
5.2 กรณีที่ท่านทำการชำระเงินด้วยบัตรเครดิตและมีการผ่อนชำระเป็นงวด ๆ กรณีนี้ท่านจะไม่สามารถยกเลิกการชำระเงินด้วยบัตรเครดิตได้ ท่านจำเป็นจะต้องซื้อสินค้าทดแทนที่มีคุณลักษณะที่ใกล้เคียงและมูลค่าใกล้เคียงกัน โดยมี 2 แนวทางดังนี้
  5.2.1 ในกรณีที่สินค้าทดแทนมีมูลค่าต่ำกว่าสินค้าที่ท่านชำระด้วยบัตรเครดิต และมีการผ่อนชำระ บริษั่ทฯ จะดำเนินการโอนเงินคืนเฉพาะส่วนต่างของมูลค่าสินค้าที่ท่านได้ชำระด้วยบัตรเครดิต ลบด้วยมูลค่าสินค้าที่ปรากฏในใบกำกับภาษีของสินค้าที่บริษัทฯ จำหน่ายให้แก่ท่านเท่านั้น โดยจะไม่รวมค่าธรรมเนียมของผู้ให้บริการรับชำระด้วยบัตรเครดิต และดอกเบี้ยที่ท่านต้องชำระในแต่ละงวด
5.2.2 ในกรณีที่สินค้าทดแทนที่มีมูลค่าสูงกว่า ท่านจำเป็นต้องต้องชำระส่วนต่างของมูลค่าสินค้าที่ปรากฏในใบกำกับภาษี ลบด้วยมูลค่าสินค้าที่ท่านชำระด้วยบัตรเดรดิตและมีการผ่อนชำระ โดยจะไม่รวมค่าธรรมเนียมของผู้ให้บริการรับชำระด้วยบัตรเครดิต และดอกเบี้ยที่ท่านต้องชำระในแต่ละงวด ในกรณีนี้ทางบริษัทฯ จำเป็นต้องขอรับชำระด้วยเงินสดหรือโอนชำระผ่านทางบัญชีธนาคารเท่านั้น

 

3.1 กรณีที่ท่านชำระเงินสด เช็คหรือการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารบริษัทฯ จะทำการโอนชำระเงินคืนให้แก่ท่านตามจำนวนที่ปรากฏในใบกำกับภาษี ในวันทำการถัดไป
3.2 กรณีที่ท่านชำระเงินด้วยวิธีการชำระเงินด้วยบัตรเครดิต บริษัทฯมีแนวทางดำเนินการโอนเงินคืนให้แก่ดังนี้

  3.2.1 กรณีที่ซื้อสินค้าและชำระด้วยบัตรเครดิต โดยไม่มีผ่อนชำระเป็นงวด ๆ และอยู่ในระยะเวลา 7 วัน ทางบริษัทฯ จะดำเนินการทำเรื่องจากผู้ให้บริการบัตรเครดิตให้ทำการยกเลิกการชำระงินของท่านในวันทำการถัดไป โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมใด ๆ ทั้งสิ้น หากเกิน 7 วัน ผู้ให้บริการบัตรเครดิตจะคิดค่าธรรมเนียมในการคืนเงินตามอัตราของผู้ให้บริการนั้น
  3.2.2 กรณีที่ท่านทำการชำระเงินด้วยบัตรเครดิตและมีการผ่อนชำระเป็นงวด ๆ กรณีนี้ท่านจะไม่สามารถยกเลิกการชำระเงินด้วยบัตรเครดิตได้ ท่านจำเป็นจะต้องซื้อสินค้าทดแทนที่มีคุณลักษณะที่ใกล้เคียงและมูลค่าใกล้เคียงกัน โดยมี 2 แนวทางดังนี้
   A. ในกรณีที่สินค้าทดแทนมีมูลค่าต่ำกว่าสินค้าที่ท่านชำระด้วยบัตรเครดิต และมีการผ่อนชำระ บริษั่ทฯ จะดำเนินการโอนเงินคืนเฉพาะส่วนต่างของมูลค่าสินค้าที่ท่านได้ชำระด้วยบัตรเครดิต ลบด้วยมูลค่าสินค้าที่ปรากฏในใบกำกับภาษีของสินค้าที่บริษัทฯ จำหน่ายให้แก่ท่านเท่านั้น โดยจะไม่รวมค่าธรรมเนียมของผู้ให้บริการรับชำระด้วยบัตรเครดิต และดอกเบี้ยที่ท่านต้องชำระในแต่ละงวด
B. ในกรณีที่สินค้าทดแทนที่มีมูลค่าสูงกว่า ท่านจำเป็นต้องต้องชำระส่วนต่างของมูลค่าสินค้าที่ปรากฏในใบกำกับภาษี ลบด้วยมูลค่าสินค้าที่ท่านชำระด้วยบัตรเดรดิตและมีการผ่อนชำระ โดยจะไม่รวมค่าธรรมเนียมของผู้ให้บริการรับชำระด้วยบัตรเครดิต และดอกเบี้ยที่ท่านต้องชำระในแต่ละงวด ในกรณีนี้ทางบริษัทฯ จำเป็นต้องขอรับชำระด้วยเงินสดหรือโอนชำระผ่านทางบัญชีธนาคารเท่านั้น

 

ท่านสามารถแจ้งเปลี่ยนและคืนสินค้าตามช่องทางต่าง ๆ ดังนี้
4.1
Hot Line : 089-1357-248 ทุกวันไม่เว้นวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
4.2 
Line@thaibooth.com

4.3 Email :
 
sales@thaibooth.com, sale@thaibooth.com
4.
4 
โทร.02-644-9511-2, Fax : 02-644-6078