1. การสั่งซื้อของท่านทุกรายการจะได้รับการยืนยันการสั่งซื้อเมื่อมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทโทรศัพท์กลับไปยืนยันด้วยแล้วเท่านั้น จึงจะถือว่าคำสั่งซื้อสินค้าของท่านสมบูรณ์
2. ภายหลังที่ได้รับการยืนยันการสั่งซื้อกับเจ้าหน้าที่แล้ว ท่านจะไม่สามารถยกเลิกคำสั่งซื้อนั้นได้ ถึงแม้ว่ารายการสั่งซื้อสินค้านั้นจะยังไม่ได้รับการชำระเงินก็ตาม ซึ่งการยกเลิกของท่านอาจจะต้องเสียค่าดำเนินการเป็นจำนวน 20
% ของมูลค่าสินค้าที่สั่งซื้อ
3. การสั่งซื้อของท่านอาจได้รับการยกเลิกคำสั่งซื้ออัตโนมัติจากทางบริษัทฯ ในกรณีที่สินค้าหมด หรือขาด
Stock และเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ได้ทำการยืนยันกรณีดังกล่าวด้วย Email หรือการติดต่อสื่อสารทาง Line หรือทางโทรศัพท์
4. กรณีที่ท่านสั่งซื้อสินค้าโดยที่ยังไม่มีการยืนยันตำสั่งซื้อจากเจ้าหน้าที่ของบริษัทด้วยโทรศัพท์ โดยที่ท่านได้ชำระเงินโดยวิธีการโอนชำระผ่านทางธนาคาร และปรากฏว่าสินค้าหมดหรือขาด
Stock บริษัทฯ จะทำการโอนชำระเงินคืนให้แก่ท่านเต็มจำนวน ในวันทำการถัดไป ยกเว้นค่าธรรมเนียมการโอนของธนาคารตามอัตราของแต่ละธนาคาร
5. กรณีที่ท่านสั่งซื้อสินค้าด้วยวิธีการชำระเงินด้วยบัตรเครดิต และปรากฏว่าสินค้าหมดหรือขาด
Stock บริษัทฯมีแนวทางดำเนินการดังนี้
 5.1 กรณีที่ซื้อสินค้าและชำระด้วยบัตรเครดิต โดยไม่มีผ่อนชำระเป็นงวด ๆ ทางบริษัทฯ จะดำเนินการทำเรื่องจากผู้ให้บริการบัตรเครดิตให้ทำการยกเลิกการชำระงินของท่านในวันทำการถัดไป
5.2 กรณีที่ท่านทำการชำระเงินด้วยบัตรเครดิตและมีการผ่อนชำระเป็นงวด ๆ กรณีนี้ท่านจะไม่สามารถยกเลิกการชำระเงินด้วยบัตรเครดิตได้ ท่านจำเป็นจะต้องซื้อสินค้าทดแทนที่มีคุณลักษณะที่ใกล้เคียงและมูลค่าใกล้เคียงกัน โดยมี 2 แนวทางดังนี้
  5.2.1 ในกรณีที่สินค้าทดแทนมีมูลค่าต่ำกว่าสินค้าที่ท่านชำระด้วยบัตรเครดิต และมีการผ่อนชำระ บริษั่ทฯ จะดำเนินการโอนเงินคืนเฉพาะส่วนต่างของมูลค่าสินค้าที่ท่านได้ชำระด้วยบัตรเครดิต ลบด้วยมูลค่าสินค้าที่ปรากฏในใบกำกับภาษีของสินค้าที่บริษัทฯ จำหน่ายให้แก่ท่านเท่านั้น โดยจะไม่รวมค่าธรรมเนียมของผู้ให้บริการรับชำระด้วยบัตรเครดิต และดอกเบี้ยที่ท่านต้องชำระในแต่ละงวด
5.2.2 ในกรณีที่สินค้าทดแทนที่มีมูลค่าสูงกว่า ท่านจำเป็นต้องต้องชำระส่วนต่างของมูลค่าสินค้าที่ปรากฏในใบกำกับภาษี ลบด้วยมูลค่าสินค้าที่ท่านชำระด้วยบัตรเดรดิตและมีการผ่อนชำระ โดยจะไม่รวมค่าธรรมเนียมของผู้ให้บริการรับชำระด้วยบัตรเครดิต และดอกเบี้ยที่ท่านต้องชำระในแต่ละงวด ในกรณีนี้ทางบริษัทฯ จำเป็นต้องขอรับชำระด้วยเงินสดหรือโอนชำระผ่านทางบัญชีธนาคารเท่านั้น

 

ท่านสามารถแจ้งยกเลิกคำสั่งซื้อผ่านทางช่องทางต่าง ๆ ดังนี้
2.1 
Line@thaibooth.com

2.2 Email :
 
sales@thaibooth.com, sale@thaibooth.com
2.3
 
โทร.02-644-9511-2, Fax : 02-644-6078